Adatvédelmi tájékoztató

A IUCUNDUS Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a https://psychocomfort.com domain néven elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé e weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Jelen szabályozás célja a vonatkozó hazai jogszabályok mellet a GDPR regulation-nak való megfelelés is.

Weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók  elfogadják a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a ezt az Adatkezelési tájékoztatót!

Az adatkezelő

Az adatok kezelője a weboldalt üzemeltető IUCUNDUS Korlátolt Felelősségű Társaság (IUCUNDUS Kft.)

Székhelye: 1022 Budapest, Lórátffy Zs. u. 4. as. 2.
Cégjegyzékszáma: 01 09 885364
Képviseli: dr. Rusznák Tamás ügyvezető
E-mail címe: kapcsolat@psychocomfort.com

Az adatok feldolgozását az adatkezelő megbízásából eljáró Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144 – Budapest, Ormánság u. 4., cégjegyzékszám: : 01-09-909968, tevékenység: tárhelyszolgáltató) és a IUCUNDUS Kft (székhely: 1022 Budapest, Lórátffy Zs. u. 4. as. 2., tevékenység: levelezés és számlázás) végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

felhasználók a weboldalon az alábbi módokon adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • weboldalszolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
 • weboldalhasználatával összefüggésben az adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

    I./ A felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1) A különféle aktivitások során bekért személyes adatok

A) Feliratkozás hírlevélre

A Hírlevél feliratkozáskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

B) Képzésre történő jelentkezéskor

weboldalon meghirdetett képzésekre, illetve workshopokra történő jelentkezéskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakcím
 • költségviselő
 • számlacím

C) „Tréningértesítést kérek“ funkció alatt

felhasználó jelezheti, ha tréningjeinkről, workshopjainkról alkalmanként értesítést kér. Ehhez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám (önkéntes)

D) Betekintő ill. coachingbemutató vagy filmvetítés szolgáltatásunkra való jelentkezéskor:

 • Vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

E) Webshopban való vásárláskor:

 • Vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • lakcím
 • költségviselő
 • számlacím

    II/ Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • Weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a felhasználókmegfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, az 1. c) pontban foglalt esetben a felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás,
 • weboldalonkeresztül leadott képzés megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • weboldalhasználatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;
 • a IUCUNDUS Kft. szolgáltatásait, promócióit, rendezvényeit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb üzletpolitikai célú megkeresések (hírlevél) küldése, amennyiben a felhasználóehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

    III./A személyes adatok kezelésének jogalapja

A IUCUNDUS Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az 1. a)-e) pontokban írt funkciók használatával (a képzésre jelentkezéssel) a felhasználók hozzájárulnak, hogy az adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az adatkezelőminden esetben külön értesíti a felhasználót.
felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalonAdatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

    IV./ Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

    V./ A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a kapcsolat@psychocomfort.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: IUCUNDUS Kft/1022 Budapest, Lórántffy Zs. utca 4. as. 2., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a felhasználó személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel a felhasználók körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a kapcsolat@psychocomfort.com e-mail címen vagy a IUCUNDUS Kft/1022 Budapest, Lórántffy Zs. utca 4. as. 2. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a felhasználót.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben a kapcsolat@psychocomfort.com e-mail címen vagy a IUCUNDUS Kft/1022 Budapest, Lórántffy Zs. utca 4. as. 2. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a felhasználót a nyilvántartásából. Erről nem értesíti a felhasználót.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A zárolásról és a törlésről az adatkezelő a felhasználót nem értesíti.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az adatkezelő a továbbiakban ne küldjön neki hírlevelet. A felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a kapcsolat@psychocomfort.com címen.(a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (hírlevél küldést) érinti, akkor adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a felhasználót, egyebekben a weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a felhasználó adatait.

felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőrevonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

    VI/. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

1) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldalküld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretnéd, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Rólad a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatod a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatod a cookie üzenetek beállításait.

4) Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a IUCUNDUS Kft-vel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

VI./ Linkek

A IUCUNDUS Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a IUCUNDUS Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

2) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a IUCUNDUS Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a IUCUNDUS Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezz ki a Weboldalról. Ha saját számítógépedről látogatod oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve maradsz. Ez esetben is legyél körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Te nevedben tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

2) Jogérvényesítési lehetőségek

A IUCUNDUS Kft. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a kapcsolat@psychocomfort.com e-mail címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy
 • bírósági eljárást kezdeményezhet.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

3) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Felhasználó a módosítást a Weboldalon – a Weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia a IUCUNDUS Kft. által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Budapest, 2018. május 24.

IUCUNDUS Korlátolt Felelősségű Társaság